Årsmöte 2024

Alla medlemmar i Swingkatten är varmt välkomna till föreningens årsmöte 2024!

I år kommer årsmötet att hållas på lördagen den 20 april, omedelbart följt av Swingkväll! Swingkvällen är öppen för alla, både medlemmar och icke medlemmar, men den som är med på årsmötet går naturligtvis in gratis.

Under årsmötet får du vara med och höra och diskutera om vad vi planerar för år 2024, vad vi gjorde 2023, och vilka vi ska välja till förtroendeuppdrag som styrelse, valberedning med mera för 2024.

Årsmötet  börjar kl 14:00

Dansgolv med DJ börjar 17:00

Liveband träder på scenen 18:00.

Något att äta kommer att finnas under mötet, och på Swingkvällen bjuds på fika som vanligt.

Plats: Drabanten, Bangårdsgatan 13, Uppsala

Är du intresserad av ett uppdrag i styrelsen så är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedning@swingkatten.se

Om du har frågor om årsmötet eller vad det innebär att vara med i styrelsen så kontakta gärna ordforande@swingkatten.se

Medlem som har betalat medlemsavgift innevarande verksamhetsår och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. (Klicka här om du vill förnya din medlemskap!) Alla dokument för årsmötet kommer att finnas via denna länk senast en vecka innan mötet:

https://drive.google.com/drive/folders/1Q_zKLLx0YVxgSSZwKO-bBJBhmrVaXmg7?usp=drive_link

Medlemmar har rätt att lämna förslag (motioner) som ska behandlas av årsmötet. Enligt stadgarna ska de lämnas in senast fyra veckor innan årsmötet. Dock kommer styrelsen detta år även behandla förslag som kommer in senast 2 april.

För att vi ska veta hur många vi blir vill vi gärna att du anmäler dig senast 6 april. Anmälningsformuläret finns på Swingkatten.se/kurser eller via denna länk: https://dans.se/swingkatten/shop/?event=212038&info=1&p=3510

I samband med årsmötet bjuder föreningen på en lättare måltid. Ange därför eventuella matallergier vid anmälan.

Förslag på dagordning för årsmötet 2024:

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Föregående år (2023)
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Balans- och resultaträkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Innevarande och kommande år (2024)
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 15. Övriga propositioner (förslag från styrelsen)
 16. Inkomna motioner (förslag från medlemmar)
 17. Val
 18. Fastställande av antal styrelseledamöter
 19. Föreningens ordförande för en tid av ett år
 20. Val av ledamöter i styrelsen, enligt stadgarna för en tid av två år, samt suppleanter för en tid av ett år
 21. Val av revisor, samt revisorssuppleant, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
 22. Två till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
 23. Beslut av val av ombud till möten för Svenska Danssportförbundet och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 24. Information om fastställande av företrädare för föreningens olika verksamheter
 25. Övriga frågor
 26. Mötets avslut

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar

Swingkattens styrelse